Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018

Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018

dokument (.pdf): spravaHK2018