Publicita – Podpora opatrovateľskej služby

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby
Kód žiadosti o NFP: NFP312040R456
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01