Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade

v znení neskorších predpisov

starosta obce Mad

zvoláva

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad,

ktoré sa bude konať dňa 23.10.2020 o 17:00 hod. vo veľkej sále budovy kultúrneho domu

v Made s nasledovným programom:

1. Otvorenie

2. Schlenie programu rokovania

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Žiadosť o poskytnutie vratnej finančnej pomoci z dôvodu padku podieloch da

5. Zámer vypracovania územného plánu obce

6. Zmena uznesenie č.6 1.Z, bod 5 zo dňa 12.02.2019

7. Voľné návrhy

8. Diskusia

9. Záver

(dokument .pdf): návrh uznesení