Pozvánka na 5. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

STAROSTA OBCE MAD

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

starosta obce Mad

z v o l á v a

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

na deň 17. 12.2020 o 18:00 hod. v budove  kultúrneho domu  v Made.

dokument (.pdf):program