Pozvánka na 4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad

STAROSTA OBCE MAD

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov

starosta obce Mad

zvoláva

4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mad,

ktoré sa bude konať a 10.08.2020 o 18:00 hod. vo veľkej sále budovy kultúrneho domu

v Made s nasledovným programom:

l. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov pisnice

4. Správa starostu obce o činnosti ornov samosprávy

5. Interpelácie

6. Správa o plnení uznesení

7. Petícia

8. verečný účet obce

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

10. Rozpočtové opatrenia

ll. Majetkovo-právne operácie:

12. Voľné návrhy

13. Diskusia

14. ver

V Made dňa 06.08.2020