Obchodná verejná súťaž

Obec Mad

v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž Č.012018

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov za týchto podmienok:

dokument (.pdf): ovs012018