Obchodná verejná súťaž

29. 09. 2018

Obec Mad v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž Č.012018 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov za týchto podmienok: dokument (.pdf): ovs012018

Výzva na predkladanie ponúk

26. 09. 2018

Výzva na predkladanie ponúk Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Detské ihrisko v obci Mad“ dokument (.pdf) vppDITMad

Vyhodnotenie OVS

18. 10. 2016

Vyhodnotenie OVS – uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov (.pdf) vyhodnotenie-ovs-obec-mad

Obchodná verejná súťaž č.012016 o nájme pozemkov

26. 09. 2016

Obec Mad v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č.012016 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov podmienky a podrobné info: vyhlasenie_ovs_mad-pozemky

Výzva na predloženie ponuky

23. 09. 2016

Výzva na predloženie ponuky „Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom, obec Mad“ dokument (.pdf): vPPsan16

Výzva na predkladanie ponúk na poskytovanie služieb

04. 03. 2016

Výzva na predkladanie ponúk na poskytovanie služieb. Poskytnutie služby – Poradenstvo v oblasti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdie uskutočniteľnosti pre projekt: „Zateplenie kultúrneho domu v obci Mad“ výzva (.pdf): vZKDMad16