Výzva – na odstránenie a okliesnenie stromov

22. 01. 2018

Západoslovenská distribučná vyzýva našich občanov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.   – Orezy listnatých drevín je možné realizovať vo vegetačnom období od 1. apríla 2018 do 30. septembra 2018.   – Výrub drevín je možné realizovať mimo vegetačného obdobia.

Informácia o triedení odpadov

20. 09. 2017

Vážení občania, prispejte k ochrane životného prostredia! Plasty, kovy, papier, sklo, použité batérie, elektrozariadenia a pneumatiky možno zhodnotiť alebo recyklovať. Nevyhadzujte ich do zmesového komunálneho odpaduV Do nádob určených na triedený zber plastov, odpadov z kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov, ktorými ŽLTÉ nádoby alebo vrecia! Sem patria: prázdne plastové fľaše od nápojov (napr. od minerálok, džúsov, alebo piva), […]

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

20. 09. 2017

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban       A tűzvédelem szempontjából különösen veszélyes időszaknak számít a fűtési időszak. Ebben az időszakban megszaporarodnak a nagy anyagi kárt okozó  és több esetben sérüléseket, emberi áldozatokat követelő tűzesetek. A fűtési berendezések nem megfelelő használatával, rossz előkészítésével és a berendezések ellenőrzésének elhanyagolásával növeljük  a meghibásodások, tüzek és sokszor a robbanások kialakulásának veszélyét. Leggyakoribb tüzek a fűtési berendezések […]

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

20. 09. 2017

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia       Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, […]

Výzva pre občanov! / Felhívás a lakosság részére!

16. 09. 2017

Zachovať ľudské zdravie je najdôležitejšie, ako aj ochrana životného prostredia pre budúce generácie, preto Vám upozorňujeme na triedenie odpadu! Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu! Preto Vás žiadame odkladať do nádob, ktoré sú rozmiestnené v kultúrnom dome. Spoločnosť INSA s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťamizabezpečuje zber, dopravu a a recykláciu batérií a akumulátorov. Poprosíme […]

Kutyákat, macskákat, vadászgörényeket és prémes állatokat tenyésztők kötelezettségei

10. 05. 2017

A dunaszerdahelyi Regionális Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hatóság tájékoztatja a lakosságot – kutyákat, macskákat, vadászgörényeket és prémes állatokat tenyésztőket azon kötelezettségeikről, melyek a húsevő állatok tenyésztésére és a veszettség felszámolására vonatkoznak. Húsevő állatok tulajdonosai kötelesek saját költségükre biztosítani a 3 hónapnál idősebb állatok oltását és újraoltását veszettség ellen. Az állatok tulajdonosai kötelesek késlekedés nélkül biztosítani azon […]