Obchodná verejná súťaž č.012016 o nájme pozemkov

Obec Mad

v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž č.012016

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov

podmienky a podrobné info: vyhlasenie_ovs_mad-pozemky