Obchodná verejná súťaž č.012014

Obec Mad

v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž č.012014

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov.

dokument (.pdf): OVS1214