Povinnosti chovateľov psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat

Povinnosti chovateľov psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat

2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda (ďalej len“ RVPS Dunajská Streda“) informuje obyvateľov – chovateľov psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat o ich povinnostiach súvisiacich s chovom mäsožravých zvierat a plnením opatrení na eradikáciu besnoty.

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa vnímavého druhu mäsožravca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť pri zvierati staršom ako 3 mesiace jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote.

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť bez meškania veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka!!!

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba je oprávnená disponovať živými zvieratami povinná bez meškanie hlásiť príslušnému SVL každé podozrenie na chorobu a úhyn zvieraťa a umožniť jeho vyšetrenie.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti mu príslušný orgán veterinárnej správy uloží podľa §48 ods. 3, písm. c) zákona č. 39/2007 Z.z. sa pokutu od 400 eur do 1000 eur.