VZN 1/2015

12. 03. 2015

VZN 1/2015 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na uzemí obce Mad. -VZN 1/2015 (.pdf)  VZN0115 – (príloha č. 1) Žiadosť o uzavretie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie – pre fyzické osoby (domácnosti) (.pdf) […]

VZN 9/2011

21. 07. 2011

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mad č. 9/2011, ktorým sa určujú minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce Mad dokument (.pdf) vzn0911

VZN 2/2010

20. 10. 2010

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o podminkach držania psov (.pdf) VZN0210