dodatok č.1 k VZN 1/2016

15. 12. 2016

dodatok č.1 k VZN 1/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby (dokument .pdf) d1vzn0116

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2013

26. 06. 2016

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mad (pdf) d1VZN0113

VZN 1/2015

12. 03. 2015

VZN 1/2015 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na uzemí obce Mad. -VZN 1/2015 (.pdf)  VZN0115 – (príloha č. 1) Žiadosť o uzavretie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie – pre fyzické osoby (domácnosti) (.pdf) […]