Obchodná verejná súťaž č.012014

12. 09. 2014

Obec Mad v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č.012014 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov. dokument (.pdf): OVS1214  

Informácia

28. 08. 2013

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) Príloha: formMADmsd13