dodatok č.1 k VZN 9/2011

dodatok č.1 k VZN 9/2011, ktorým sa určujú minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce Mad

(dokument .pdf) d1vzn0911