News feed

Stránkové hodiny – Ügyfélfogadás, Obecný úrad Mad

24. 03. 2016

Stránkové hodiny – Ügyfélfogadás, Obecný úrad Mad   pondelok/hétfő 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00   utorok/kedd nestránkový deň   streda/szerda 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00   štvrtok/csütörtök nestránkový deň   piatok/péntek 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00 dokument (.pdf) shMAD240315

Obchodná verejná súťaž č.012016 o nájme pozemkov

26. 09. 2016

Obec Mad v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č.012016 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov podmienky a podrobné info: vyhlasenie_ovs_mad-pozemky

Jesenná vakcinácia zvierat

24. 08. 2016

Povinnosti chovateľov psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda (ďalej len“ RVPS Dunajská Streda“) informuje obyvateľov – chovateľov psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat o ich povinnostiach súvisiacich s chovom mäsožravých zvierat a plnením opatrení na eradikáciu besnoty. Vlastník alebo držiteľ zvieraťa vnímavého druhu mäsožravca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť pri zvierati staršom ako […]

Europe for Citizens

22. 07. 2016

Rozhodnutie o udelení grantu (pdf) Europe for Citizens Európa je hmatateľný zážitok pre všetkých občanov program (docx) Európa je hmatateľný zážitok pre všetkých obyvateľov Európa egy kézzel fogható élmény minden polgár számára program (docx) Európa egy kézzel fogható élmény minden polgár számára

Felhívás a természet védelméről, a tűzgyújtás következményeiről!

01. 07. 2016

A tüzek okozta károk elkerülése érdekében fontos tudatosítanunk, hogy: a lakosságnak tilos: a) az aljnövényzet, gally és cserje kitüzelése, b) cigarettázni vagy nyílt tüzet használni fokozottan tűzveszélyes területeken, c) tüzet rakni olyan területeken és helyeken, ahol ezek a tüzek elterjedhetnek A lakosságnak kötelessége: gallyak és növényi hulladékégetésnél óvatosan és körültekintően eljárni. Ha az égetés a […]

Výzva ochrana prírody pred požiarmi!

01. 07. 2016

Je dôležité upozorniť obyvateľov na tipycké príčiny vzniku požiarov: Občanom sa zakazuje: a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Občania sú povinní: Ak odpad nie je možné zhodnotiť […]

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2013

26. 06. 2016

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mad (pdf) d1VZN0113