Chráňme prírodu pred požiarmi – Oznam

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

VYHLASUJE

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Dunajská Streda

 

od 15.06.2018 od 14:00 hod. do odvolania

Chráňme prírodu pred požiarmi

 

Vážení spoluobčania!

 

 

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré  vytvára  priaznivé podmienky pre vznik požiarov a ich rozšíreniu. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku požiarov a poskytujeme Vám rady, ako tieto riziká podstatne znížiť.

 

Občanom sa zakazuje:

-fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

-zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

Občania sú povinní:

Ak drevený odpad nie je možné zhodnotiť iným spôsobom resp. spáliť v palivových spotrebičoch, spáli sa na voľnom priestranstve pri dodržaní najmä týchto opatrení: 

-spaľovanie nevykonávať v období dlhotrvajúceho suchého počasia,

-miesto spaľovania zvoliť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k samovoľnému rozširovaniu požiaru, okolie ohniska zbaviť horľavých materiálov,

-spaľovať len za bezveterného počasia a spaľovať len po menších množstvách,

-vykonávať kontrolu miesta spaľovania v priebehu spaľovania i po jeho skončení,

-mať k dispozícii zásobu vody, potrebné náradie a spojovacie prostriedky a po skončení spaľovania poliať spálenisko v dostatočnom množstve vodou.

 

Právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám sa zakazuje:

-vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

-zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,

-spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby sú povinné pred začatím spaľovania oznámiť na linku  tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok.

Veríme, že si uvedomujete škodlivý vplyv požiarov v prírodnom prostredí, a vykonáte všetko preto, aby sa každoročné vypaľovania a požiare neopakovali.